Zlatý fond českého ekonomického myšlení 2009Zlatý fond českého ekonomického myšlení 2009
Úvodní stránka Rejstřík děl Rejstřík autorů O Zlatém fondu Kontaktní informace

O Zlatém fondu
českého ekonomického myšlení

english version

České ekonomické myšlení se začalo samostatně rozvíjet se stoletým zpožděním od poloviny 19. století. Roku 1850 vyšla první česky psaná národohospodářská odborná publikace, o 30 let později se politická ekonomie začala přednášet česky na znovuzřízené české univerzitě v Praze. V následujících čtyřiceti letech se u nás objevila další vysokoškolská centra ekonomického vzdělání - především MU v Brně a VŠO v Praze, která vlastně byla první specializovanou vysokou ekonomickou školou v Čechách. Z těchto škol vzešly jak tisíce řadových národohospodářů, tak desítky špičkových odborníků, vědců, pedagogů, manažerů, kteří společně v první polovině 20. století pomáhali rozvíjet české národní hospodářství a české ekonomické učení na úrovni doby. Nad nimi vyčnívala pětice ekonomů, pětice významných osobností, které nejen výrazně obohatily českou národohospodářskou teorii a praxi v úzkém sepětí se světovými ekonomickými trendy, ale zároveň měly veliký podíl na zrodu a rozkvětu novodobé české společnosti a státnosti a těšily se nemalému mezinárodnímu uznání. Byli to Albín Bráf, Josef Kaizl a jejich žáci Alois Rašín, Karel Engliš a Josef Macek.

Řada zajímavých publikací a sbírek se nachází ve fondu Centra informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze. Jednou z nich je Zlatý fond českého ekonomického myšlení, zpřístupňující díla se vztahem k historickému vývoji českého ekonomického myšlení - počínaje první "národohospodářskou" učebnicí na pražské universitě napsanou Josephem Sonnenfelsem v roce 1765 a konče díly Karla Engliše, Josefa Macka a jejich žáků a kolegů vydaných v prvních letech po skončení druhé světové války.

Pro potřeby badatelů a zájemců o dějiny ekonomické vědy jsou postupně z tohoto fondu digitalizována díla devíti českých publicistů a ekonomů, napsaná a vydaná v letech 1850 - 1933:

Albín Bráf 1851 - 1912
Josef Gruber 1865 - 1925
František Ladislav Chleborad 1839 - 1911
František Cyril Kampelík 1805 - 1872
Jan Koloušek 1859 - 1921
Jan Loevenstein 1886 - 1932
Josef Pazourek 1862 - 1933
Alois Rašín 1867 - 1923
František Ladislav Rieger 1818 - 1903

Při  výběru publikací bylo přihlédnuto ke třem hlediskům. Zveřejnili jsme práce jen těch autorů, kteří ve své době přispěli k rozvoji českého ekonomického myšlení, jejichž díla máme v našem fondu a jsou vhodná ke skenování a na něž se zároveň již nevztahuje zákon o autorském právu. Jsou to autoři různého vědeckého a společenského významu a zaměření, které spojovalo úsilí povznést české ekonomické myšlení a národní hospodářství na úroveň doby ku prospěchu celé společnosti. Uveďme si u každého z nich alespoň jednu stručnou charakteristiku: politický vůdce českého národa ve druhé polovině 19.století František Ladislav Rieger, buditel českého venkova František Cyril Kampelík, propagátor družstevnictví František Ladislav Chleborad, první český univerzitní profesor národního hospodářství Albín Bráf, profesor národního hospodářství na české technice v Brně a Praze Jan  Koloušek, šéfredaktor Obzoru národohospodářského po dobu třiceti let Josef Gruber, první děkan Vysoké školy obchodní Josef  Pazourek, první československý ministr financí Alois Rašín, profesor brněnské Masarykovy univerzity Jan Loevenstein.

Vybrané práce se liší v mnoha směrech - obsahem, účelem, významem, rozsahem. Najdeme mezi nimi jak útlé záznamy veřejných přednášek, tak i více méně rozsáhlé monografie a první české vysokoškolské učebnice z oboru národního hospodářství. Tato díla ve svém souhrnu poskytují nejen nenahraditelné informace o vývoji českého ekonomického myšlení, o odborných názorech a metodologických přístupech devíti národohospodářů, ale i zajímavé inspirace pro řešení aktuálních problémů naší ekonomiky a ekonomické vědy.

Na těchto stránkách jsou zpřístupněna digitalizovaná díla uvedených publicistů a ekonomů. Zároveň byl s finanční podporou grantu LI200007 MŠMT ČR vydán CD-ROM Zlatý fond českého ekonomického myšlení 2003.

Mgr. Vladimír Seidl
10. září 2003

Design © Grafické studio VLADO